Day Week Month Year
No. User Nick Name Solved Submit Ratio
1
肝帝
28.66%
2
liuronghao
42.86%
3
Kong
64.29%
4
winter
63.86%
5
gehao
58.64%
6
爷爷
47.11%
7
liuboyi
50.97%
8
颠佬
44.10%
9
1452
53.48%
10
爷爷的朋友
46.99%
11
ZHaNgheNgRUiShISHabI
62.50%
12
Harry.Potter
49.69%
13
dingjiteng
42.20%
14
liujunjie
38.12%
15
chenmo
81.33%
16
liuyifan
49.15%
17
wuwenyan
70.13%
18
guojiandong
40.60%
19
啦啦啦啦啦,啦啦啦啦啦啦啦,啦啦啦啦啦
24.43%
20
guanjiayu
50.00%
21
fengyingkai
41.38%
22
panruoxi
55.56%
23
liruixuan
45.92%
24
111222
68.33%
25
huruize
62.50%
26
huangzihao
58.21%
27
dingjunshuo
65.52%
28
yuyihong
75.51%
29
fenghaoyu
54.55%
30
wangwenyi
52.17%
31
yuanzixuan
34.38%
32
yuechengzhi
50.00%
33
lizishuo
60.87%
34
yinshengbin
60.47%
35
zhuchenxu
53.19%
36
zhangjinning
48.84%
37
lixinyang
69.23%
38
hanyuping
58.33%
39
hukexin
65.00%
40
lihao
52.38%
41
yangluyu
42.31%
42
gongpengchao
30.30%
43
wangjiaming
75.00%
44
liyanxing
50.00%
45
wangyinuo
31.25%
46
huhuanshuo
30.77%
47
liuxuehan
50.00%
48
wangyixin
16.67%
49
winter
0.00%
50
wuwenyuan
0.00%