Day Week Month Year
No. User Nick Name Solved Submit Ratio
1
winter
62.50%
2
dingjiteng
50.00%
3
caojiahao
60.00%
4
你是大聪明
42.86%
5
wangwenyi
38.10%
6
hukexin
100.00%
7
fengyingkai
71.43%
8
guanjiayu
41.67%
9
wangliting
66.67%
10
zhaohanzhe
42.86%
11
yuanzixuan
33.33%
12
liuronghao
100.00%
13
guojiandong
100.00%
14
huangzihao
100.00%
15
liujunjie
14.29%
16
winter
0.00%
17
wangliteng
0.00%